A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Patient Resources / Medication Handouts / Page 2

Medication Handouts

Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments (Simplified Chinese) 酵母菌和真菌感染:内外生殖器治疗

治疗由酵母菌和真菌感染引起的症状的药物,在药房的“非处方药”(OTC)货架区有售。 氟康唑口服药有非处方药和处方药。 本药品宣传材料提供关于外用乳膏和阴道置入剂治疗的信息。有关口服治疗选项的信息, 请参阅氟康唑宣传材料。

View resource

Levonorgestrel Emergency Contraception (Korean) 레보노르게스트렐 응급 피임법

레보노르게스트렐(Plan B® 또는 동등 일반명 약물)은 프로게스틴(progestin)이 단독 함유된 응급 피임약으로 성교 후 임신 방지에 사용합니다. 이 정제(알약)는 가능한 한 빨리, 되도록이면 최근 성관계 후 24시간 안에 복용하는 것이 좋습니다. 성교 후 5일(120시간)까지도 효과가 있을 수 있지만, 시간이 갈수록 효과가 덜합니다.

View resource

Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments (Spanish) Infecciones fúngicas y candidiasis: tratamientos genitales internos y externos

Los tratamientos para los síntomas causados por candidiasis e infecciones fúngicas están disponibles sin necesidad de receta médica en el área de estantes de las farmacias. El tratamiento oral con fluconazol está disponible tanto sin receta como por medio de prescripción médica. Este folleto de medicamento brinda información acerca del tratamiento con cremas tópicas y…

View resource

Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments (Vietnamese) Nhiễm Men và Nhiễm Nấm: Điều Trị Bộ Phận Sinh Dục Bên Trong và Bên Ngoài

Thuốc điều trị các triệu chứng do nhiễm men và nhiễm nấm có bán tự do “không cần toa” (OTC), trong khu vực quầy tự chọn của một hiệu thuốc. Có thể mua thuốc điều trị fluconazole đường miệng dạng OTC và theo toa. Tờ hướng dẫn thuốc này cung cấp thông tin về cách…

View resource

Levonorgestrel Emergency Contraception (Simplified Chinese) 左炔诺孕酮紧急避孕

左炔诺孕酮(计划B® 或同等学名药)是一种仅含孕激素的紧急避孕药,用于在发生性行为 后防止怀孕。片剂(丸剂)应尽快服用,最好在最后一次性接触后24 小时内服用。它在发 生性行为后5 天(120 小时)内有效,但随着时间的推移,效果会降低。

View resource

Levonorgestrel Emergency Contraception (Spanish) Anticonceptivo de emergencia con levonorgestrel

El levonorgestrel (Plan B® o equivalente genérico) es una píldora anticonceptiva que contiene únicamente progestina y que se usa para evitar el embarazo después de tener relaciones sexuales. El comprimido (la píldora) debe tomarse lo antes posible, de preferencia en un plazo de 24 horas después del último contacto sexual. Puede funcionar hasta 5 días…

View resource

Levonorgestrel Emergency Contraception (Vietnamese) Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Levonorgestrel

Levonorgestrel (Plan B® hoặc thuốc gốc tương đương), là thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ chứa proestin được sử dụng để tránh thai sau khi quan hệ tình dục. Nên uống thuốc (dạng viên) càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 24 giờ kể từ lần quan hệ tình dục cuối cùng. Thuốc…

View resource