A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Azithromycin Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Azithromycin)

Azithromycin Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Azithromycin)

Azithromycin là thuốc trụ sinh uống để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục.