A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Cefixime Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Cefixime)

Cefixime Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Cefixime)

Cefixime (Suprax®) là thuốc trụ sinh uống để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục.