A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Ceftriaxone Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Ceftriaxone)

Ceftriaxone Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Ceftriaxone)

Ceftriaxone là thuốc trụ sinh tiêm vào bắp thịt để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục.