A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Doxycycline Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Doxycycline)

Doxycycline Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Doxycycline)

Doxycycline là thuốc trụ sinh uống để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục.