A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments (Vietnamese) Nhiễm Men và Nhiễm Nấm: Điều Trị Bộ Phận Sinh Dục Bên Trong và Bên Ngoài

Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments (Vietnamese) Nhiễm Men và Nhiễm Nấm: Điều Trị Bộ Phận Sinh Dục Bên Trong và Bên Ngoài

Thuốc điều trị các triệu chứng do nhiễm men và nhiễm nấm có bán tự do “không cần toa” (OTC), trong khu vực quầy tự chọn của một hiệu thuốc. Có thể mua thuốc điều trị fluconazole đường miệng dạng OTC và theo toa. Tờ hướng dẫn thuốc này cung cấp thông tin về cách điều trị bằng các loại kem bôi và chèn âm đạo. Để biết thông tin về các lựa chọn điều trị đường miệng, xem tờ hướng dẫn fluconazole.